Privacybeleid

Huis&Oppas Loek, gevestigd aan Catamaranstraat 41, 5017LJ Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Huis&Oppas Loek Catamaranstraat 41 5017 LJ Tilburg T: +31 (0)6 29 62 86 82 E: info@huisenoppasloek.nl KvK: 61341687

Loek de Leeuw is de Functionaris Gegevensbescherming van Huis&Oppas Loek. Hij is te bereiken via info@huisenoppasloek.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huis&Oppas Loek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Startdatum huisoppasdiensten
 • Einddatum huisoppasdiensten
 • Woning en omgeving
 • Huisdieren
 • Opleiding / Beroep
 • Competenties / Wensen
 • Gegevens partner

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huisenoppasloek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huis&Oppas Loek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een huisoppasser voor u te regelen
 • Om u als huisoppasser aan te melden
 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van het contactformulier dat u heeft ingevuld
 • Om een nieuwsbrief te versturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Huis&Oppas Loek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huis&Oppas Loek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huis&Oppas Loek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: 2 jaar
 • Telefoonnummer: 2 jaar
 • E-mailadres: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Huis&Oppas Loek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huis&Oppas Loek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Overzicht van cookies die wij gebruiken:

 • Cookie: Google Analytics Naam: _ga Functie: Used to distinguish users. Bewaartermijn: 2 jaar
 • Cookie: Google Analytics Naam: _gat Functie: Used to throttle request rate Bewaartermijn: 1 minuut
 • Cookie: Google Analytics Naam: _gid Functie: Used to distinguish users. Bewaartermijn: 24 uur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huis&Oppas Loek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisenoppasloek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huis&Oppas Loek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huis&Oppas Loek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@huisenoppasloek.nl

Ga met een gerust hart op vakantie

Regel uw huisoppas vandaag nog

Voor maar € 24,- per dag